Jõustusid Festheart filmifestivali kohtuotsused

LGBTI filmifestival Festheart kohtuvaidlused on jõudnud võiduka lõpuni ja juulis jõustusid kohtulahendid nii 2018. kui 2019. aasta kohta, kuna Rakvere linn ei kaevanud halduskohtu otsuseid edasi.

Festheart on Eesti esimene LGBTI filmifestival, mille raames on võimalik vaadata maailma filmikunsti, pidada sisukaid debatte ja avaldada arvamust LGBTI kogukonda puudutavatel teemadel. Rakvere linn toetab läbi avaliku projektikonkursi linnas toimuvaid kultuurisündmusi ning Festheart esitas oma projekti konkursile nii 2018. kui 2019. aastal.

Vastavalt Rakvere linna enda kehtestatud reeglitele kaalub linna kultuurikomisjon iga esitatud taotlust ja esitab oma otsuse volikogule kinnitamiseks. Filmifestivali taotlust hinnati komisjoni poolt mõlemal aastal kõrgelt ja edastati kehtiva korra kohaselt volikogule. Volikogu vähendas aga toetust, olles samas kinnitanud kõik ülejäänud kultuurikomisjoni otsused teiste taotlejate suhtes.

Filmifestivali korraldaja MTÜ Sevenbow kaebas mõlema aasta volikogu otsused kohtusse ja mõlemal juhul leidis Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumaja, et tegu oli õigusvastaste otsustega. Kohus selgitas, et Rakvere linnavolikogu on oma ainupädevust kasutades ise otsustanud kehtestada korra, mis näeb volikogu kultuurikomisjonile ette olulise rolli kultuuriürituste ja -projektide toetamise taotluste hindamisel. Seetõttu ei ole volikogul õigust meelevaldselt kõrvale kalduda kultuurikomisjoni esitatud otsusest.

Samuti tuletas kohus meelde, et ka Riigikohtu halduskolleegium on toonitanud, et demokraatlikult valitud esinduskogu ei või otsuseid teha meelevaldselt ja erapoolikult, vaid valikud peavad lähtuma ratsionaalsetest argumentidest.