Riigikohus tunnistas põhiseadusevastaseks samast soost paari Eestis elamist piiranud seaduse

Riigikohus tunnistas osaliselt põhiseadusevastaseks välismaalaste seaduse, mis ei võimaldanud anda elamisluba välismaalasele, et ta saaks asuda elama Eestisse oma samast soost registreeritud elukaaslase juurde, kes viibib siin elamisloa alusel.

Kohtus arutusel olnud juhtum puudutab kaht Eestis elavat meest, kes sõlmisid eelmisel aastal kooselulepingu. Bangladeshi kodakondsusega mehele anti 2016. aastal tähtajaline elamisluba Eestis õppimiseks ja kolm aastat hiljem sai ta loa püsivalt Eestisse asumiseks. Tema elukaaslane on aga Venemaa kodanik, kes viibib alates 2019. aastast Eestis lühiajalise viisa alusel. 

Venemaa kodanik taotles Politsei- ja Piirivalveametilt (PPA) tähtajalist elamisluba, et asuda elama oma elukaaslase juurde Eestisse, kuid amet keeldus, sest loa andmiseks puudus õiguslik alus. Ka halduskohus jättis tema kaebuse PPA otsuse peale rahuldamata. Samas ringkonnakohus otsustas, et kaebaja õiguste piiramine polnud põhjendatud ja algatas Riigikohtus põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse. 

Riigikohus kordas üldkogu otsuse seisukohti

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium tunnistas oma tänase otsusega välismaalaste seaduse põhiseadusevastaseks osas, mis ei võimaldanud kaebajale elamisluba anda.

Otsus tugineb peamiselt Riigikohtu üldkogu 2019. aasta lahendis paika pandud seisukohtadele. Tollal tunnistati põhiseadusevastaseks see, et tähtajalist elamisluba ei saanud anda välismaalasele, kes soovis asuda elama oma Eesti kodakondsusega samast soost registreeritud elukaaslase juurde. Kuigi 2019. aasta otsus puudutas Eesti kodanikke ja nende samast soost elukaaslasi, on üldkogu seisukohad määravad ka Eestis elamisloa alusel viibivate välismaalaste ja nende elukaaslaste puhul.

Riigikohus kordas üldkogu otsuse seisukohta, et perekonnapõhiõigus kaitseb ka samast soost inimeste õigust elada perekonnaelu. Samamoodi nagu eri soost inimesed, võivad ka samast soost püsivas partnerluses elavad inimesed moodustada perekonna ning põhiseadus kaitseb nende pereelu riigivõimu sekkumise eest. See õigus laieneb ka Eestis viibivatele välisriigi kodanikele ja kodakondsuseta inimestele, samuti nende pereliikmetele.

Otsusega saab tutvuda siin.

Foto: christian buehner / Unsplash

Skip to content