Eesti 200: seisame selle eest, et samasoolised paarid saaksid abielluda

Erakond EESTI 200 kinnitas üldkogul uue programmi, milles on Eesti esimese erakonnana mustvalgelt kirjas, et samasoolised paarid peavad saama abielluda.

Uus programm sisaldab endas kolme põhiväärtust, millega erakond kompromisse tegema ei lähe ehk Eesti 200 on uuendusmeelne, eestimeelne ja liberaalne erakond.

„Me seadsime endale ülesandeks luua teistest erakondadest erineva programmi, mis mahub ära paarikümne lehe asemel kahele lehele ja mis räägib meie unistustest ja meie väärtustest ja pole täis lennuvõimetuid lubadusi,“ selgitas programmijuht ja Eesti 200 juhatuse liige Marek Reinaas.

Programmis on eriti tugevalt väljatoodud teemad nagu noored, personaalne riik, üleminek uuele majandusmudelile, keel ja kultuur, keskkond, demokraatia ja võrdse kohtlemise olulisus.

„Eesti 200 on ainuke erakond, kes oma programmis ütleb välja, et samasoolised paarid peavad saama abielluda. Me peame olema avatud uute ideedele. Me peame olema avatud maailmale. Suletud ja ksenofoobses riigis ei taha keegi elada,“ lisab Reinaas.

Väljavõte programmist:

“Inimõigused on Eesti ühiskonna alustala. Seisame selle eest, et Eesti oleks riik, kus on kaitstud kõigi inimeste põhiõigused ja vabadused olenemata soost, keelest, usutunnistusest, veendumustest, päritolust, rassist või seksuaalsest sättumusest.”

“Õigus võrdsele kohtlemisele on iga inimese põhiõigus. Seisame selle eest, et ühiskonnas oleksid naistel meestega võrdsed võimalused, et samasoolised paarid saaksid abielluda, et kõik Eestimaa noored saaksid maailma parima hariduse hoolimata sellest, kus nad elavad, et kaoks vanuseline diskrimineerimine, et tööturul koheldaks võrdselt vähemusrahvusi, puudega inimesi, eakaid ja noori.”

Eesti 200 uus programm kinnitati üksmeelselt kohal viibinud liikmete poolt 10. oktoobril Kai Kultuurikeskuses erakonna üldkogul.

Täisteksti programmist leiab siit

Skip to content