Euroopa Parlament mõistab hukka LGBT kogukonna vastased rünnakud, sealhulgas ka Eestis toimunud.

Parlamendiliikmed väljendasid täna sügavat muret ELis toimuvate LGBTI-kogukonna vastu suunatud rünnakute sagenemise pärast, mida korraldavad riigid, riigiametnikud, valitsused riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning ka poliitikud.

Hiljutiste juhtumite seas on homofoobsed avaldused Rumeenias toimunud referendumikampaania ajal ning LGBTI-inimeste vastu suunatud vaenukõned seoses valimistega Eestis, Hispaanias, Ühendkuningriigis, Ungaris ja Poolas. Resolutsioon võeti vastu 463 poolt- ja 107 vastuhäälega, 105 saadikut jäid erapooletuks.

Poola peaks tühistama LGBTI õigusi ründavad resolutsioonid

Euroopa Parlamendi liikmed mõistavad eelkõige hukka alates 2019. aasta algusest loodud „piirkonnad, mis on vabad LGBTI-ideoloogiast“ kümnetes Poola kaguosa omavalitsustes, maakondades ja piirkondades. Kohalike omavalitsuste poolt vastu võetud resolutsioonides kutsutakse üles hoiduma mis tahes meetmete võtmisest, mis soodustaksid sallivust LGBTI-inimeste suhtes ning hoiduma rahalise abi andmisest valitsusvälistele organisatsioonidele, kes töötavad võrdsete õiguste edendamise nimel. Euroopa Parlament kutsub Poola ametivõime tungivalt üles selliseid samme hukka mõistma ja tühistama kõik LGBTI-inimeste õigusi ründavad resolutsioonid.

Lisaks kutsuvad parlamendiliikmed komisjoni üles jälgima kõigi ELi rahastamisvahendite, sealhulgas ELi struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamist, tuletama sidusrühmadele meelde nende kohustust mitte diskrimineerida ja seda, et selliseid rahastamisvahendeid ei tohi mingil juhul kasutada diskrimineerivatel eesmärkidel.

Koolid peaksid kaitsma kõigi laste õigusi

Parlament mõistab hukka ka mõnede liikmesriikide ametiasutuste rünnakud LGBTI-inimeste vastu, mis on suunatud eeskätt haridusasutuste vastu. Parlamendiliikmed tuletavad meelde, et koolid peaksid olema kohad, kus tugevdatakse ja kaitstakse kõigi laste põhiõigusi. Nad kutsuvad komisjoni ja liikmesriike üles võtma konkreetseid meetmeid, et lõpetada diskrimineerimine, mis võib viia LGBTI-inimeste kiusamise, väärkohtlemise või tõrjumiseni koolides.

Lõpuks rõhutavad parlamendiliikmed, et kuigi enamikus liikmesriikides on kehtestatud diskrimineerimisvastased õiguslikud meetmed, ei rakendata neid piisavalt, mis muudab LGBTI-inimesed vihakuritegude, vihakõne ja diskrimineerimise suhtes haavatavaks. Nad tuletavad meelde, et ELi mittediskrimineerimist käsitlev direktiiv, mille vastuvõtmist on ELi ministrid 11 aasta jooksul blokeerinud, aitaks inimeste kaitset parandada.

Loe täispikka Euroopa Parlamendi 18. detsembri 2019. aasta resolutsioon LGBTI-inimeste avaliku diskrimineerimise ja nende vastu suunatud vaenukõne, sealhulgas LGBTI-vabade piirkondade kohta siit.

Skip to content