Saatkondade ühisdeklaratsioon Baltic Pride 2020 toetuseks

Avaldame oma toetust, et kaitsta ja toetada lesbide, geide, biseksuaalsete, transsooliste ja intersooliste inimeste inimõigusi ning tõsta avalikkuse teadlikkust LGBTI kogukondi mõjutavatest probleemidest Eestis, Lätis ja Leedus. 

Inimõigused kehtivad igale inimesele, sõltumata tema seksuaalsest sättumusest, sooidentiteedist või soolisest eneseväljendusest. Nende fundamentaalsete põhimõtete austamine kohustab riike kaitsma kõiki kodanikke vägivalla ja diskrimineerimise eest ning tagama neile võrdsed võimalused. Toetame iga inimese loomupärast väärikust, nagu see on väljendatud inimõiguste ülddeklaratsioonis. 

Seetõttu peame jätkama koostööd, et luua kaasatuse ja võrdsuse keskkond, kus puudub diskrimineerimine ning kus kõik inimõigused on täielikult tagatud. 

Me avaldame austust LGBTI kogukondade olulisele tööle Baltimaades, samuti kõigile isikutele, kes töötavad valitsusasutustes ja mujal, kes soovivad tagada LGBTI-inimeste inimõigused ja lõpetada diskrimineerimine seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi tõttu. 

LGBTI õigused on inimõigused, mida kõik peaksid toetama ja austama. 

Austria, Austraalia, Belgia, Brasiilia, Ühendkuningriigi, Kanada, Taani, Soome,  Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Hollandi, Islandi, Iirimaa, Läti, Mehhiko, Uus-Meremaa, Norra,  Hispaania, Rootsi, Ameerika Ühendriikide suursaatkonnad Eestis.​​​​​​

Skip to content