Eesti koos 18 Euroopa Liidu liikmesriikidega allkirjastasid ministrite ühisavalduse IDAHOT päev puhul

Haag, 15. mai 2024: Ühine ministrite deklaratsioon rahvusvahelise homofoobia, bifoobia, transfoobia vastu võitlemise päeva puhul.

Euroopa IDAHOT+ foorum 2024 – Vabaduse ja võrdsuse tulevik Euroopas.

Seitsmekümne viie aasta eest võtsid Euroopa riigid ühiselt kohustuse kaitsta tulevaste põlvkondade põhivabadusi. Selleks loodi inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi kaitse raamistik: Euroopa Nõukogu. Sel nädalal tähistame seda tähtpäeva, teades, et Euroopa ühiskondade vajadus nende väärtuste säilitamiseks on suurem kui kunagi varem.

Sel nädalal möödub ka kolmkümmend neli aastat Maailma Terviseorganisatsiooni otsusest lõpetada homoseksuaalsuse klassifitseerimine vaimse häirena. Selle otsuse kuupäeva, 17. maid, tähistatakse nüüd rahvusvahelise homofoobia, bifoobia ja transfoobia vastu võitlemise päevana. See päev tähistab mitmekesisust, kuid tuletab meelde ka seda, et paljud lesbid, geid, biseksuaalid, transsoolised ja intersoolised isikud, samuti mittebinaarsed ja teised kväär inimesed, seisavad endiselt silmitsi vägivalla, diskrimineerimise ja tõrjutusega.Nendel kahel olulisel aastapäeval kinnitavad 2024. aasta Euroopa IDAHOT+ foorumil Haagis osalevad allakirjutanud Euroopa valitsused taas oma kindlat pühendumust tagada kõigi meie ühiskondade liikmete võrdsus ning inimõiguste ja väärikuse austamine. Oleme kindlalt otsustanud võidelda diskrimineerimise, vägivalla ja vihkamise vastu, millega LGBTIQ+ inimesed Euroopas ja mujal maailmas silmitsi seisavad, nii füüsilistes ruumides kui ka digitaalses maailmas.

Me tunnistame, et Euroopa tugevus peitub selle mitmekesisuses ja peame püüdlema tuleviku poole, kus kõik inimesed saavad vabalt oma inimõigusi nautida ja aktiivselt osaleda kõikides eluvaldkondades, olenemata nende seksuaalsest orientatsioonist, soolisest identiteedist, soolisest väljendusest või sootunnustest. Rõhutame, et kõigi inimeste täielik osalemine ühiskonnas on kasulik kogu Euroopale.Nagu on kinnitanud Euroopa Inimõiguste Kohus, ei sobi inimõiguste vastuvõtmise tingimuslikuks tegemine enamuse heakskiiduga kokku Euroopa inimõiguste konventsiooni aluseks olevate väärtustega. Oleme sügavalt mures valeinformatsiooni, stigmatiseerimise ja eelarvamuste ning vihkamise pärast, mis jätkuvalt levivad meie ühiskondades LGBTIQ+ inimeste vastu. Kuigi sõnavabadus on üks meie olulisemaid vabadusi ja demokraatlikke väärtusi, peame jätkama vihkamisele või vägivallale õhutamise vastu võitlemist.

Mõistame, et LGBTIQ+ inimeste suhtes esinev sallimatus ja diskrimineerimine käivad sageli käsikäes mitmekordsete ja lõikuvate diskrimineerimisvormidega, mis mõjutavad era- ja pereelu, juurdepääsu haridusele, tööhõivele, eluasemele, tervishoiule ning ühiskondlikule ja poliitilisele osalemisele. Need võivad viia ka füüsilise ja psühholoogilise vägivalla ning enesevigastamiseni.

Peame meeles, et valitsused ei eksisteeri isolatsioonis ja et meie poliitiline mandaat tuleneb ühiskondadest, mida me teenime. Seetõttu tunnistame, et valitsused saavad inimõigusi, demokraatiat ja õigusriiki kaitsta ainult toetades ja tehes koostööd kodanikuühiskonna osalejate, kohtute, võrdsusorganite, inimõiguste kaitsjate, sõltumatute meediakanalite ja eriti kõigi nende kodanikega, kes töötavad igapäevaselt selle nimel, et muuta Euroopa turvalisemaks, jõukamaks ja vastupidavamaks mandriks.

Viimase seitsmekümne viie aasta jooksul on Euroopa Nõukogu näidanud tugevat juhtpositsiooni inimõiguste standardite väljatöötamisel. Tervitame ja kiidame heaks Seksuaalse Orientatsiooni, Soolise Identiteedi ja Väljenduse ning Sootunnuste Ekspertkomitee loomise, et veelgi tugevdada LGBTIQ+ inimeste inimõiguste kaitset Euroopa Nõukogu liikmesriikides. Avaldame austust Euroopa Inimõiguste Kohtu teedrajava rolli ja kohtupraktika eest, mis on olnud ja on jätkuvalt selles valdkonnas otsustava tähtsusega. Samuti tervitame kasvavat koostööd Euroopa Nõukogu ja ELi institutsioonide vahel.

Meie, allakirjutanud Euroopa valitsused 2024. aasta Euroopa IDAHOT+ foorumil Haagis:

 1. Tervitame ÜRO Inimõiguste Nõukogu antud mandaati ÜRO sõltumatule eksperdile seksuaalse orientatsiooni ja soolise identiteedi küsimustes ning võtame üleskutse universaalseks dekriminaliseerimiseks konsensuslikult samasooliste isikute käitumiseks.
 2. Kutsume Euroopa Nõukogu ja selle Ministrite Komiteed jätkama pühendumust LGBTIQ+ inimeste inimõiguste kaitsele ja LGBTIQ+ võrdsuse edendamisele kogu Euroopas, sealhulgas vastu võtma ambitsioonika Euroopa Nõukogu strateegia LGBTI isikute õiguste võrdsuse kohta aastateks 2027–2032.
 3. Kutsume liikmesriike jätkama LGBTIQ+ võrdsuse edendamist kõigis asjakohastes rahvusvahelistes foorumites, mille liikmed nad on, ja julgustame neid institutsioone tihedalt koostööd tegema ning koordineerima oma tegevust Euroopa Nõukogu tööga LGBTIQ+ võrdsuse edendamisel, näiteks:
 • Euroopa Liidus, jätkates toetust ELi võrdõiguslikkuse voliniku tööle ning ELi LGBTIQ võrdsuse strateegia rakendamisele ja uuendamisele;
 • ÜRO inimõiguste organites.

4.Kutsume piirkondlikke inimõiguste institutsioone ja multilateraalorganisatsioone vahetama, sünergiseerima ja tegema koostööd ning aktiivselt suhtlema kohalike, piirkondlike ja riiklike ametiasutustega.

Lisaks, meie, allakirjutanud Euroopa valitsused:

 1. Pühendume tugevale ja ühtsele reageeringule LGBTIQ+ inimeste inimõiguste ja põhivabaduste täieliku nautimise vastu suunatud kasvava vastupanu vastu Euroopas ja pühendume inimõiguste standardite ja kaasavate poliitikate edasisele arendamisele ja rakendamisele, mis käsitlevad LGBTIQ+ inimeste mitmekordseid ja lõikuvaid väljakutseid.
 2. Pühendume jätkuvale toetusele Euroopa institutsioonidele, mis töötavad inimõiguste ja võrdsuse kaitsmise ja edendamise nimel, sealhulgas Euroopa Nõukogule, Euroopa Inimõiguste Kohtule, ELi Põhiõiguste Ametile ja Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudile; ja pühendume koostööle Euroopa Komisjoniga tulevase ELi LGBTIQ võrdsuse strateegia uuendamise nimel.
 3. Pühendume toetama ja tegema koostööd kodanikuühiskonna osalejatega, sealhulgas valitsusväliste organisatsioonidega, võrdsusorganitega ja ombudsmanidega, ning pakkuma neile asjakohast tuge, et nad saaksid oma väärtuslikku tööd teha.
 4. Pühendume kaitsma vaba ja takistusteta juurdepääsu vanusele vastavale faktilisele teabele soo ja seksuaalsuse kohta, nii digitaalselt kui ka trükis, kõigile Euroopa kodanikele, olenemata nende seksuaalsest orientatsioonist, soolisest identiteedist, soolisest väljendusest või sootunnustest.
 5. Pühendume mõtte- ja arvamusvabaduse kaitsmisele meedias, kirjanduses ja erinevates kunstilise väljenduse vormides ning pühendume tagama juurdepääsu sellisele väljendusele kõigile Euroopa kodanikele, olenemata nende seksuaalsest orientatsioonist, soolisest identiteedist, soolisest väljendusest või sootunnustest.
 6. Pühendume ja väljendame oma ühist soovi kujundada tuleviku Euroopat mitmekesise mandrina, kus kõik inimesed on vabad oma inimõigusi nautima ja saavad täielikult osaleda kõikides eluvaldkondades.

Selle deklaratsiooni allkirjastamine on avatud kõigile liikmesriikidele, kes seda soovivad. Deklaratsiooni toetavate riikide nimekirja võib aja jooksul laiendada.

Allakirjutanud: ALBAANIA, ANDORRA, AUSTRIA, BELGIA, BOSNIA JA HERZEGOVIINA, KÜPROS, TŠEHHI, TAANI, EESTI, SOOME, PRANTSUSMAA, SAKSAMAA, KREEKA, ISLAND, IIRIMAA, LIECHTENSTEIN, LEEDU, LUKSEMBURG, MALTA, MONTENEGRO, MADALMAAD, PÕHJA-MAKEDOONIA, NORRA, POOLA, PORTUGAL, SERBIA, SLOVEENIA, HISPAANIA, ŠVEITS, ROOTSI, ÜHENDKUNINGRIIK, UKRAINA.

Skip to content