Euroopa ministrite ühisavaldus: meie kõigi erinevusi peab ühiskonnaelu korraldamisel arvesse võtma

17. mai on rahvusvaheline homo-, bi- ja transfoobia vastane päev, millega kutsutakse üles aktsepteerima ning austama nii vähemusi kui erinevusi. Seekordse IDAHO (International Day Against Homophobia and Transphobia) päeva puhul on nii sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kui mitmed teised Euroopa Liidu ministrid kirjutanud alla ühisavaldusele, milles mõistetakse hukka nii füüsiline kui verbaalne vägivald vähemuste suhtes ja kutsutakse kõiki Euroopa inimesi üles kaaskodanikesse hoolivalt suhtuma.

“Majanduslikult arenenud ühiskonda iseloomustab muuhulgas ebavõrdsuste vähendamine ning kõigi ühiskonna liikmete vabadus oma õigusi kasutada. Inimestena oleme oma eelistuste, huvide, kogemuste, veendumuste ja valikute tõttu erinevad, kuid võrdselt täisväärtuslikud ühiskonna liikmed,” ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. “Vaatamata erinevustele, peame saama olla võrdsed, see aga ei tähenda, et peaksime olema ühesugused. Vastupidi, erinevused on tavaline ühiskonna osa ja võrdsete võimaluste loomine meile kõigile tähendab, et meie erinevusi võetakse ühiskonnaelu korraldamisel arvesse.”

Kui 2012. aastal koges diskrimineerimist 37% Euroopa Liidu LGBTIQ-kogukonnast, siis tänaseks on see number tõusnud 43% peale (allikas: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet). Kuigi rahvusvahelised inimõigusi käsitlevad õigusaktid kaitsevad LGBTIQ-inimeste õigust oma inimõigusi praktiseerida, on nende olukord täna siiski murettekitav. Vägivald ja diskrimineerimine mõjutavad meie kaaskodanikke kõigis eluvaldkondades. Nii on diskrimineerimist kogetud näiteks tööle pääsemisel või tervishoiuteenuseid kasutades. Ka on viimastel aastatel tõusnud LGBTIQ-vastane vaen ja vaenukõne hulk sotsiaalvõrgustikes. Just seetõttu pidasid 14 Euroopa Liidu maa ministrid oluliseks tänase päeva puhul allkirjastada ühisavaldus ning toetada 11. märtsil 2021 Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud otsust, mis kuulutab, et Euroopa Liit on “LGBTIQ vabaduse ala”.

“Meie eesmärk peab olema ühiskond, kus kõiki inimesi väärtustatakse võrdselt olenemata tunnustest nagu näiteks sugu, rahvus, vanus, puue, usk ja veendumus või seksuaalne sättumus. Oluline on tegutseda selle nimel, et kõigil inimestel on võimalik vaenu- ja vägivallavabalt toimetada. Et meie koolikultuur muutuks sallivamaks ja erinevusi väärtustavaks. Vaid nii tagame, et lapsi ja noori ei kiusataks ning nad saavad võrdselt teistega ennast harida, teostada ja ühiskonnas hästi tunda,” ütles sotsiaalkaitseminister. “Vaenulike rünnakutega teeme haiget inimestele meie ümber ja selle all kannatab terve meie ühiskond. Ma kutsun inimesi üles astuma vastu igasugusele kiusule ja vägivallale ning olema kaastundlikud ka selle osas, mis on ehk võõras või mõistetamatu. Vabas ühiskonnas peavad kõigil inimestel olema võrdsed võimalused eneseteostuseks ja kedagi ei saa piirata rahvusel, erivajadusel või vanusel baseeruva eelarvamuse toel.”

17. mail, rahvusvahelisel homofoobia, transfoobia ja bifoobia vastasel päeval on oluline meeles pidada, et kõik eurooplased võivad olla enda üle uhked sellistena nagu nad on.

Ministrite ühispöördumine:

idaho_ministrite_avaldus

Skip to content