Riigikogu kandidaadid: Kuidas seisan valituks osutumisel LGBT+ kogukonna huvide ja õiguste eest? #3

5. märtsil valitakse uus Riigikogu koosseis ning kõik vähemalt 18-aastased Eesti kodanikud saavad valida oma esindaja. Vikervaade andis erakondade Riigikogu kandidaatidele võimaluse ennast kogukonnale tutvustada läbi küsimuse “Kuidas seisan valituks osutumisel LGBT+ kogukonna huvide ja õiguste eest?”

3. artiklis tutvustavad ennast Liisa Pakosta, Raimond Kaljulaid ja Silver Tambur.

Liisa Pakosta

Liisa Pakosta

Erakond: Eesti 200

Uurin Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktorantuuris põhiõiguste kaitset kohtutes, olen eelmine võrdõigusvolinik. Volinikuna seisin üldisemalt kiusamise vastu ja võrdsete võimaluste eest, aga lahendasin ka konkreetsemaid asju, nagu näiteks õigus panna lapsele soole mitte viitavat nime, võrdne kohtlemine meditsiiniteenustes, õpetajate teadlikkuse kasvatamine LGBT+ kogukonna küsimustes, Eesti rahvusvaheline diplomaatiline koostöö, eakamate LGBT+ kogukonna inimeste toetamine jne.

Valituks osutumisel riigikokku:

  • Seisan isikuvabaduste kaitsel, sealhulgas abieluvõrdsuse eest. Muudame perekonnaseaduse § 1 lõiget 1 ja vastavalt muid sätteid nii, et Eestis saab abielu sõlmida kahe inimese vahel.
  • Pean väga oluliseks inimõiguste, sealhulgas lapse õiguste ning üldise õigusteadlikkuse suurendamist ühiskonnas ja eelkõige koolilaste ja noorte seas. Enda õiguste ja ühiskonna kaitseks on oluline pöörata tähelepanu ka meedia ja info tarbimise oskuste arendamisele.
  • Töös eelnõudega pööran eritähelepanu erinevate ühiskonnagruppide, sealhulgas LGBT+ kogukonna võrdsetele õigustele ja võimalustele tervishoius, hariduse kättesaadavuses, perekonnaõiguses ja inimese identiteedi enesemääratluses. Pean oluliseks seista ühiskondliku kiusu ja diskrimineerimise vastu põhiseaduse §-s 12 toodud avatud loetelu alusel. Algatame võrdse kohtlemise seaduse põhiseaduspäraseks muutmise nii, et diskrimineerimine oleks keelatud ühiskonnaelu kõigis valdkondades mistahes alustel. Vastava eelnõu tegin valmis juba volinikuna töötades ja esitasin selle ka Sotsiaalministeeriumile.
  • Täiendame vaenukõne definitsiooni selliselt, et vaenukõne on ka avalik vägivallale õhutamine, mis on suunatud rühmade vastu ja mis seega tekitab ohtu avalikule korrale.
  • Tugevdame erinevate kiusamise vormide vastu võitlemise meetmeid, sh parandame koolide töötajate ja õpilaste konfliktilahendamise oskusi. Parandame koolide võimalusi kiusamise ennetamise programmidega liitumisel. Töötame välja riikliku kiusuennetuse ja vaimse tervise strateegia, toetades tõenduspõhiseid praktikaid.
  • Eesti 200 plaanib parema kaasamise huvides isikustatud seadusandlust. Võtame eesmärgiks selle, et iga uue kavandatava seadusemuudatuse puhul suudaksime kõiki puudutatud isikuid eelnevalt teavitada seaduse otsesest mõjust nende õigustele, kohustustele ja tegevustele, edendades nii osalusdemokraatiat. Meil on täna võimekus viia seaduse paragrahv või selle muudatus kokku nende inimeste ja ettevõtetega, keda see konkreetne paragrahv puudutab. LGBT+ kogukonnaga või vähemalt vabatahtliku osaga oleks väga hea katsetada sellise kaasamisviisi ettevalmistust kasvõi eelpool kirjeldatud seadusemuudatuste ettevalmistamisel.

Raimond Kaljulaid

Raimond Kaljulaid

Erakond: Eesti Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Olen Raimond Kaljulaid, sotsiaaldemokraat ja kandideerin Kristiine, Haabersti ja Põhja-Tallinna valimisringkonnas. Olen Riigikogu liige ja riigikaitsekomisjoni esimees. 

Riigikogus olen tegelenud ja soovin ka järgmises koosseisus peamiselt pühenduda majanduse, riigi rahanduse, välis- ja julgeolekupoliitika küsimustele. Viimasel ajal olen aga eelkõige tegelenud riigikaitse- ja julgeoleku küsimustega ja paraku on ilmselt need tugevalt esiplaanil ka järgmistel aastatel. 

Julgeoleku ja riigikaitse puhul keskendutakse sageli kitsalt sõjalisele riigikaitsele, kuid tegelikult on Eesti julgeolekukäsitlus palju laiem. Oluline on inimeste turvatunde seisukohast ka see, et Eesti oleks sidus ühiskond, kus inimesed ei tunneks end mistahes põhjusel tõrjutuna ega jääks ilma võrdsetest võimalustest.

Riigikogu liikmena pean väga oluliseks kõigi perede võrdset kohtlemist. Ma tõesti usun, et järgmises koosseisus võib tekkida võimalus kehtestada abieluvõrdsus. Siis tuleb seda võimalust muidugi kasutada. 

Veel peab Eesti igati seisma inimeste võrdse kohtlemise eest ka rahvusvahelisel tasemel. Meid eristavad Venemaast ka väärtused, muuhulgas on selleks sallivus vähemuste suhtes. Kahjuks on viimase nelja aasta jooksul aetud ka selle põhimõttega vastuolus olevat välispoliitikat, mis ei tohi korduda. 

Ja viimase küsimusena tuleks minu arvates palju rohkem pöörata tähelepanu tervishoiu valdkonnale ja ka vaimse tervise muredele. Ja selle osa on muidugi ka enesestmõistetav toetus ja tugi neile noortele, kes seda vajavad muuhulgas seetõttu, et nende seksuaalne sättumus on teistsugune ja selle tõdemusega kohanemine võib olla keerulisem.


Silver Tambur

Silver Tambur

Erakond: Eesti Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Olen Silver Tambur, kandideerin Riigikokku Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ridades Pärnumaal.

Ingliskeelse portaali Estonian World ja kodanikuliikumise Kõigi Eesti kaasasutajana seisan mõistuse ja südamega kaasavama, kultuursema, harituma, avatuma ja tulevikku vaatava Eesti eest.

Ma soovin Eestit võimestada nii, et see oleks parim paik elamiseks kõigi siinsete inimeste jaoks. Ma olen alati seisnud ühiskonna eest, mis ei diskrimineeri ega kiusa kedagi ning kus oleks vabadus. Seepärast kaasasutasin ma 2019. aastal kodanikuliikumise Kõigi Eesti – et kaitsa ja võimestada Eestit, mis väärtustab kaasavat ühiskonda ja vabadust. 

Kõigi Eesti on minu eestvedamisel aastaid tähelepanu juhtinud faktile, et ühelt poolt on Eestis jätkuvalt vastu võtmata kooseluseadus ning teisalt oleks juba ammu aeg vastu võtta seadus, mis kehtestab abieluvõrdsuse – nii nagu see on tänaseks enamikes Lääne-Euroopa ning kõikides Skandinaavia riikides. Ka Estonian Worldi peatoimetajana olen ma läbi aastate avaldanud arvamuslugusid, mis kutsuvad üles kehtestada Eestis abieluvõrdsus. 

Ka Sotsiaaldemokraatide programm ütleb selgelt: “Kehtestame abieluvõrdsuse perekonnaseaduses.” See on ka üks põhjuseid, miks ma kandideerin Sotsiaaldemokraatide ridades – just SDE on kõigist Eesti erakondadest enim seisnud ühiskonna eest, kus kehtivad demokraatliku õigusriigi põhimõtted ning kaitstakse iga inimese vabadust ja väärikust.

Riigikokku valituks osutudes toetan ma kindlasti abieluvõrdsuse kehtestamist ning annan oma panuse, et suureneks haritus ja arusaamine, et iga Eesti inimene on oluline ja hoitud.

Skip to content